T: (+45) 89 34 35 36

Program

9-10              Introduktion til emnet

 • Nærmere om påvirkningen af dansk arbejdsret fra internationale retskilder, herunder særligt om europæiseringen af dansk arbejdsret gennem EU-retten og Den Europæiske Menneskeretskonvention
 • Retskildesøgning
 • Procesfora, præjudicielle forelæggelser samt anvendelse af EU-retten og    menneskerettighederne ved de danske domstole og i arbejdsretlige procesfora

 
10-11       Tværgående principper og de enkelte typer af retskilder

 •  Den vertikale og horisontale virkning 
 • ILO, EU-Chartret
 • Lønmodtagerbegrebet og fri bevægelighed m.v.
 • TEUF-artikel 151-164     

11-15          Gennemgang af samtlige arbejdsretligt orienterede direktiver og nyeste praksis herom, herunder med særligt fokus på de mest i dansk ret praktisk orienterede direktiver

 • Ansættelsesbevisdirektivet, Rådets direktiv af 1991-10-14 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet (91/533) (berigtiget ved EUT 2014 L 292/18 Udløber 31/7/2022, ophævet ved EP/Rdir 2019/1152’
 • Arbejdsmiljødirektivet, Rådets direktiv af 1989-06-12 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (89/391) som ændret ved EP/Rfo 1882/2003, EP/Rdir 2007/30 og EP/Rfo 2008/1137
 • Arbejdstidsdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 2003-11-04
  om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (2003/88)
 • Beskæftigelsesdiskriminationsdirektivet (2000/78/EF)
 • Deltidsdirektivet Rådets direktiv af 1997-12-15
  om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde,
  der er indgået af Unice, CEEP og EFS (97/81)som ændret ved Rdir 98/23
 • EU-andelsselskabsdirektivet (2003/72/EF)
 • EU-medarbejderrådsdirektivet (2009/38/EF)
 • Forældreorlovsdirektivet (2010/18/EU) Forskelsbehandlingsdirektivet (2000/43/EF) Håndhævelsesdirektivet(2014/67/EU)
 • Informations- og høringsdirektivet (2002/14/EF)
 • Ligebehandlingsdirektivet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 2006-07-05  om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (2006/54)
 • Masseafskedigelsesdirektivet, kollektive afskedigelser (Rådets direktiv af 1998-07-20 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (98/59)som ændret ved EUDIR 2015-10-06 nr. 1794
 • Rådets direktiv af 1992-10-19 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391) (92/85)som ændret ved EP/Rdir 2007/30, EP/Rdir 2014/27 og EP/R forordning 2019/1243
 • Rådets direktiv af 1978-12-19 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring (79/7)
 • SE-medarbejderindflydelsesdirektivet (2001/86/EF)
 • Tidsbegrænsede ansættelser Rådets direktiv af 1999-06-28 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (99/70)
 • Vikarbureaudirektivet (2008/104/EF)
 • Virksomhedsoverdragelsesdirektivet Rådets direktiv af 2001-03-12 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (2001/23)som ændret ved EUDIR 2015-10-06 nr. 179
 • Udstationeringsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 1996-12-16 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (96/71)som ændret ved EUDIR 2018-06-28 nr. 957

 

15-16          Opsummering

 • Opsamling og spørgsmål
 • Øvelsesopgaver
 • Erfaringsudveksling
 • Spørgsmål af praktisk karakter som kursusdeltagerne ønsker besvaret, samt afsluttende overblik

Undervisere

Advokat, ekstern lektor Martin Gräs Lind
Se underviserens CV

Advokat, ekstern lektor Martin Gräs Lind

Martin Gräs Lind er advokat og ekstern lektor i arbejdsret inden for hvilket emne han også har skrevet en ph.d. afhandling. Som underviser og forfatter inden for arbejdsret gennem en længere årrække og som advokat i en række arbejdsretlige sager, har han opnået stor indsigt inden for området.  

Lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm
Se underviserens CV

Lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm

Natalie Videbæk Munkholm er lektor, ph.d. i arbejdsret på Aarhus Universitet, dommer i ligebehandlingsnævnet, samt deltager i og forfatter til adskillige artikel- og rapporteringsprojekter med forbindelse til international arbejdsret.

Hun er sammen med Martin Gräs Lind forfatter til EU-karnovs kapitel 27 om social- og arbejdsmarkedspolitikken.

10. juni 2021
kl. 9.00 - 16.00
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
7 lektioner

Kr. 2499,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

Kursus for advokater, advokatfuldmægtige og andre, som ønsker introduktion til og nærmere forståelse af Europæiske retskilders anvendelse i dansk ret, herunder særligt EU-rettens indvirkning på dansk arbejdsret

EU-retten påvirker intensivt og vedvarende dansk arbejdsret, herunder både ansættelsesretten og den kollektive arbejdsret, og ingen, hverken dommere eller advokater som beskæftiger sig med arbejdsret, kan undslå sig viden om de grundlæggende regler, retskildesøgning og implementeret anvendelse af retspraksis fra EU-domstolen og EMD i principielle sager.

Kurset er for dem, som føler sig lidt usikre på dette område, og som gerne vil have en grundlæggende introduktion.

FORMÅL:

At give deltagerne et grundlæggende overblik over, hvorledes international ret, herunder særligt EU-retten og menneskerettighederne, i dag kan og bør anvendes i den daglige arbejdsretlige rådgivning og i forbindelse med førelse af arbejdsretlige sager ved domstolene, arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Kurset gennemgår de grundlæggende regler for anvendelse af international ret, herunder særligt EU-retten i dansk ret, de grundlæggende traktatbestemmelser med indflydelse på arbejdsmarkedets parter samt alle arbejdsretligt orienterede direktiver. Endelig gennemgås praktiske metoder for retskildesøgning. 

 - 12 KB

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

VIGTIGT OM KURSUSMATERIALE

På din personlige kursusside kan du downloade kursusmaterialet, typisk senest 1 uge før kursusdagen. Du får ligeledes kursusmaterialet fremsendt pr. e-mail.

Du kan så vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materiale to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Du har dog også mulighed for mod ekstrabetaling at bestille kursusmaterialet leveret i papirform i kursuslokalet. En sådan bestilling skal være os i hænde senest 14 dage før kursusdagen.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit brugernavn og password.

Dudal Webdesign