T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Skattelovgivningen ændres hele tiden dels via lovgivningen, dels via de mange tusinde afgørelser, der hvert år træffes på skatteområdet.

Få indblik i den nyeste skattelovgivning og kommende lovinitiativer samt udvalgte nye bekendtgørelser og styresignaler fra Skattestyrelsen og udvalgt ny praksis, herunder ikke-offentliggjorte afgørelser.

Lovkataloget der blev fremsat i oktober 2020 viser, at en del skattelov skal ændres.

Bl.a. skal Finansiering af ”Arne pensionen” på plads, hvilket give en del stigninger i beskatningen, som man ikke har set de seneste år.

Det er nye regler på vej for handel af fast ejendom mellem interesseforbundne parter, således at de kendte regler om handel i familieforhold til +/- 15% i forhold til ejendomsværdien ændres.

Dette kursus er en sammensætning af ny lovgivning og aktuelle skatteretlige emner.

Kurset omfatter udvalg lovgivning vedtaget i folketingsåret 2020/2021 samt relevante nye lovforslag, der bliver fremsat i folketingsåret 2021/22, aktuelle skatteretlige emner, og aktuelle skattemæssige afgørelser.

Efter deltagelse i kurset kender deltagerne den nyeste, vedtagne skattelovgivning og de seneste skatteretlige problemstillinger, som Skattestyrelsen fokuserer på vedrørende personer, der driver virksomhed i privat regi, og personer, der driver virksomhed i selskabsregi.

Som deltager får du indblik i en række skatteretlige problemstillinger anskuet med praktikerens øjne.

På kurset forventes følgende emner at blive gennemgået:

Udvalgte nye skattelove som forventes vedtaget i Folketingssamlingen 2020/21, bl.a.:

 • Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs‐ og forskningsvirksomhed og af bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fondenene 2020 og 2021.
 • Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne‐ og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.
 • Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.
 • Ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og ud veksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid‐19‐pandemien og ændring af ikrafttrædelse af ændring af håndtering af A‐skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v.)
 • Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde
 • Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.
 • Ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Fastsættelse af defensive foranstaltninger i forhold til lande på EU‐listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner
 • Ændring af lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte‐ og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og virksomhedsskatteloven Formålet med lovforslaget er at indføre en skematisk rentekorrektion, således at der ikke via virksomheds- og kapitalafkastordningen ved udlejning af bolig til nærtstående kan opnås en højere fradragsværdi for renteudgifter end ved privat køb af bolig.
 • Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet
 • Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol
 • Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Grøn skattereform)

 

Herudover vil der blive gennemgået aktuelle emner, hvor rådgivere typisk har nogle udfordringer, eller hvor Skattestyrelsen aktuelt rejser sager, ligesom der vil blive gennemgået de seneste aktuelle nye afgørelser.

Skattestyrelsen rejser p.t. bl.a. sager om værdiansættelse ved handel med fast ejendom i familieforhold, sager, hvor man ikke mener selskab og hovedaktionær har handlet på markedsvilkår, og der er nye regler for værdiansættelse mellem interesseforbundne parter på vej, sager om rette indkomstmodtager og sager om virksomhedsskatteordningen.

F.eks.:

 • Værdiansættelse af aktiver, når de handles mellem interesseforbundne parter
 • Seneste afgørelser vedrørende virksomhedsskatteordningen
 • Seneste afgørelser vedrørende maskeret udlodning

 

Få indblik i ikke-offentliggjorte afgørelser

Der er en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. For at tegne et mere nuanceret billede af gældende skatteret inddrager underviserne Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing derfor ikke-offentliggjort praksis.

Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med Skattestyrelsen samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

Undervisere

Advokat Torben Bagge
Se underviserens CV

Advokat Torben Bagge

Torben Bagge er advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsret. Han blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992, uddannet advokat i 1998 og partner i 2001. Torben bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte-, moms- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover har han bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger.

Torben er herudover forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er Torben medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Siden Torben blev leder af skatteafdelingen i 2008, har der været en betydelig vækst i denne, således at afdelingen i dag løbende fører mere end 1.500 skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Som følge af skatteafdelingens størrelse besidder TVC Advokatfirma alle nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højt specialiseret bistand. Dette uanset om det omhandler rådgivning eller førelser af sager inden for skat, moms, told og andre afgifter. Skatteafdelingen er blandt de største i advokatbranchen og håndterer alle former for skatte-og afgiftsmæssige problemstillinger, herunder sager.

Har du eller din virksomhed en skatte- eller afgiftsmæssig problemstilling, eller har du fået en henvendelse fra skattemyndighederne, er det vigtigt, at den bliver håndteret korrekt. Vi giver gerne en uforpligtende vurdering af, hvordan man bedst muligt løser problemstillingen – det koster ikke noget at kontakte os. Du skal blot kontakte Torben, så får du et uforpligtende bud på den rette strategi for håndteringen af den konkrete problemstilling. Al erfaring viser, at dette er afgørende for at opnå det bedst mulige resultat.

Senior Tax Manager Jørgen Frausing
Se underviserens CV

Senior Tax Manager Jørgen Frausing

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling. Han har en meget betydelig undervisningserfaring.

28. oktober 2021
kl. 9.00 - 16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2499,- excl. moms.

Print programmet

Underviserne har stor undervisningserfaring. De holder årligt en lang række kurser og har således i løbet af de seneste år haft fornøjelsen af årligt at undervise mere end 2.000 kursister, primært advokater og revisorer.

 

 - 12 KB

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign